Lietošanas Noteikumi


Piesakoties dalībai kampaņā "Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai", apliecinu, ka esmu informēts/-a, ka mani personas dati Projekta mērķu sasniegšanas nodrošināšanai var tikt izmantoti projekta "Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai" Nr. 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/012/25 realizācijai.

Datu pārzinis - biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" (reģ.Nr. 40008002279, adrese: Šarlotes iela 1D, Rīga, LV-1001); personas datu apstrādes mērķis: MK noteikumu Nr. 102 izpilde.

Par platformu

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) ir viena no vecākajām brīvprātīgo nevalstiskajām organizācijām Latvijā, kas katru dienu īsteno brīvprātīgā darba aktivitātes visā Latvijas teritorijā.

Apzinoties brīvprātīgā darba nozīmīgumu un brīvprātīgo kā palīdzības sniegšanas cilvēkresursu vērtīgumu, 2018.-2019.gadā LSK izstrādāja digitālu platformu “B- laiks” un telefona aplikāciju brīvprātīgā darba laika uzskaitei. Organizējot brīvprātīgo darbu, LSK ievēro principu, ka tam ir jābūt plānotam un kvalitatīvam. Tāpat, LSK veicina brīvprātīgo izpratni par to, ka jebkura paveiktā aktivitāte ir nozīmīga gan personiskajai attīstībai un mācīšanās procesam, gan sabiedrībai kopumā. To apzinoties, ir svarīgi uzskaitīt un aprakstīt paveikto, lai varētu to novērtēt un sekot līdzi savai izaugsmei. Aicinām ikvienu, kurš veic brīvprātīgo darbu, izmantot šo platformu sava paveiktā brīvprātīgā darba uzskaitei, lai, darot labu, veicinātu personisko izaugsmi un iedvesmotu apkārtējos.

Lietošanas noteikumi

1. Lietotie termini

Platforma - brīvprātīgā darba laika uzskaites digitāla platforma

Reģistrēšanās - platformas pakalpojumu var izmantot, izveidojot kontu vai reģistrējoties ar savu Facebook lietotāja kontu

Privātums - personas dati tiek izmantoti tikai saskaņā ar “Vispārīgo datu aizsardzības regulu”. Personas dati tiek izmantoti tikai ar reģistrēta platformas lietotāja piekrišanu.

Pārzinis - biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, reģistrācijas Nr. 40008002279, adrese: Šarlotes iela 1D, Rīga, LV-1001

2. Vispārīgā informācija

2.1 “B-laiks” platformas mērķis ir nodrošināt iespēju brīvprātīgajiem veidot sava nostrādātā brīvprātīgā laika dienasgrāmatu, pievienojot attēlu un aprakstu, un daloties ar ierakstu sociālajos tīklos.

2.2 Šie noteikumi nosaka “B-laiks” platformas lietošanas noteikumus un ir saistoši visiem Lietotājiem.

2.3 Platformas uzturētājam, biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”, ir tiesības mainīt šos pakalpojuma lietošanas noteikumus jebkurā laikā.

3. Lietotāja autentifikācija un Lietotāja konta reģistrācija

3.1 Lietotāja reģistrācija tiek veikta, Lietotājam noklikšķinot pogu “Reģistrēties”.

3.2 Lietotāja autorizācīja tiek veikta, Lietotājam noklikšķinot pogu “Autorizēties”.

4. Lietotāja tiesības un pienākumi

4.1 Lietotājam ir tiesības izmantot “B-laiks” platformas sniegtos pakalpojumus bez maksas un tādā apjomā, kādā tie ir pieejami.

4.2 Lietotājs apņemas:

- iepazīties ar lietošanas noteikumiem un ievērot tos;

- neveikt darbības, kas būtu vērstas pret platformas drošību, stabilitāti un ātrdarbību;

- neaizskart un nepārkāpt trešo personu tiesības, tostarp intelektuālā īpašuma tiesības (autortiesības, patentu, preču zīmju u.c. tiesības);

- neveikt apvainojošas, aizskarošas un pretlikumīgas darbības, nelietot necenzētu valodu.

4.3 Visus neskaidros jautājumus par “B-laiks” platformas lietošanu var uzdot platformas pārzinim, nosūtot jautājumu uz e-pasta adresi blaiks@redcross.lv

5. Platformas pārziņa tiesības un pienākumi

5.1. Pārzinim ir tiesības:

- iepriekš nebrīdinot Lietotāju, mainīt “B-laiks” platformas pakalpojumu sniegšanas kārtību, mainīt Lietotājam pieejamo pakalpojumu un informācijas apjomu, funkcionālo un vizuālo risinājumu;

- iepriekš nebrīdinot Lietotāju, jebkurā laikā grozīt lietošanas noteikumus vai izdot jaunus, šīs izmaiņas stājas spēkā brīdī, kad tās tiek publicētas platformā “B-laiks”;

- Apstrādāt lietotāju ievadītos datus analītiskiem nolūkiem.

5.2. Pārzinis apņemas:

- nodrošināt Lietotājam piekļuvi viņa Lietotāja kontam.